Liste "Messing"

Ergebnisse 41-50 von 91
Name: heincz Swartz   († 1471.03.04.)
Beruf:messingslaher (Messingschlager)
Gruppe:Metallproduzierendes Gewerbe
Geräte:Hammer; Amboss
Name: petter rudel   († 1481.07.28.)
Beruf:mesyngschlaher (Messingschlager)
Gruppe:Metallproduzierendes Gewerbe
Geräte:Hammer; Amboss
Name: vlrich heintz vischkolb   († 1494.10.27.)
Beruf:messingschlager (Messingschlager)
Gruppe:Metallproduzierendes Gewerbe
Geräte:Hammer; Amboss
Name: wolfhart scheffer  († 1501.08.27.)
Beruf:messingschlaher (Messingschlager)
Gruppe:Metallproduzierendes Gewerbe
Geräte:Hammer; Amboss
Name: heintz schram(m)   († 1502.10.15.)
Beruf:peckschlager (Beckenschlger)
Gruppe:Metallverarbeitendes Gewerbe
Geräte:Hammer; Amboss
Name: eberhart   († 1519.01.05)
Beruf:messing schlager (Messingschlager)
Gruppe:Metallverarbeitendes Gewerbe
Geräte:Hammer; Amboss
Name: vlrich schuch   († 1519.02.02.)
Beruf:peckschlager; schlosser (Beckenschlger; Schlosser)
Gruppe:Metallverarbeitendes Gewerbe
Geräte:Hammer; Amboss
Name: Eberhard peu[...]  († 1529.04.12.)
Beruf:drat ziher (Drahtzieher)
Gruppe:Metallverarbeitendes Gewerbe
Geräte:Spule (Leier); Zieheisen; Schachtel
Name: sebolt scherb   († 1530.04.06.)
Beruf:messingschlager (Messingschlager)
Gruppe:Metallverarbeitendes Gewerbe
Geräte:Hammer; Amboss
Name: vlrich vogel   († 1533.10.08.)
Beruf:rotschmidt; lantprocurator (Rotschmied; Landprokurator)
Gruppe:Metallverarbeitendes Gewerbe; Juristen
Geräte:Feile